Stolichnaya Gold – Shot 1,5 Ounces

Stolichnaya Gold – Shot 1,5 Ounces

¢ 3.063 i.v.i